Zorgen

Zorg in vele vormen

Voor elkaar zorgen is voor de kerk niet iets nieuws. Het oude woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienstbaarheid.
Het woord diaconie heeft echter ook de betekenis van ondersteuning in het dagelijkse leven. Diaconie beoefenen kan dus betekenen: jezelf dienstbaar opstellen ten aanzien van mensen in nood. Maar het kan ook betekenen: contacten leggen met bijvoorbeeld instanties, bemiddelen tussen mensen onderling, vervoer naar en van de kerk, het brengen van de H. Communie thuis, de wekelijkse collecte, het gezamenlijk koffiedrinken na de vieringen.

Project Werken van Barmhartigheid 2009

De parochies van het samenwerkingsverband Stad Utrecht Noord-West voerden in 2009 een gezamenlijk project uit rond de werken van barmhartigheid. Iedere parochie had een thema gekozen dat op een bepaalde zondag vorm krijgt in viering en actie. Op 5 juli 2009 stond in de Dominicusparochie het thema ‘De dorstigen laven’ centraal.

Er was contact gelegd met de Stichting Balemans voor het missie- en ontwikkelingswerk in Burkina Faso. Deze stichting ontleent haar naam aan pater Frans Balemans, die zijn leven lang als missionaris in Burkina Faso werkzaam is geweest. Hij woont momenteel weer in Nederland.

Het werken aan goede watervoorzieningen is in dat droge land een belangrijk speerpunt, waaronder het bouwen van putten, waterboringen en het uitdiepen van waterbekkens.

Wij hebben actie gevoerd om via deze stichting het slaan en bouwen van een waterput te realiseren. Maar tegelijk wilden we ons ook verdiepen in de vraag: Waar putten wij uit? De viering van zondag 5 juli stond in het teken hiervan, waarbij is gekozen voor het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput (Johannes 4,4-42).

Er werd gestreefd naar een minimale opbrengst van 500 euro, maar dit bedrag is ver overtroffen. Uw giften kunt u overmaken op rekening NL 12 INGB 0 001726986 ten name van: Missiefonds St. Dominicus Utrecht, onder vermelding van ‘waterput’. Meer informatie vindt u op de website www.paterbalemans.nl.