Samenleven

Door samen te vieren, zorg en aandacht te hebben voor elkaar bouwen we aan een gemeenschap van mensen. Hoe proberen we dat te doen?

Op de pagina over gemeenschap vindt u informatie die verder gaat dan de zondagse vieringen. De bereikbaarheid en aanwezigheid van mensen door de week wordt belicht, speciaal de rol van de pastoraatsgroep, evenals de vormen van informatie, de rol van vrijwilligers en de contacten in de wijk.

De pastoraatsgroep neemt een centrale plek in voor de praktische dagelijkse gang van zaken binnen de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk.

Vele taken binnen de Dominicuskerk rusten op de schouders van betrokken en enthousiaste vrijwilligers die in allerlei werkgroepen hun steentje bijdragen aan de verwezenlijking en vorm van onze geloofsgemeenschap. De werkgroepen zijn op allerlei gebieden actief, zoals liturgie, catechese, pastoraat en missionaire activiteiten.

Door hun zichtbare bijdrage aan de liturgie vallen koren altijd op binnen een kerk. Behalve het parochieel gemengd koor WEERKLANK zijn er meer koren die in de Dominicuskerk oefenen en zingen, en regelmatig ook meewerken aan de vieringen.