Sint Ludgerusparochie

Vanaf 1 januari 2011 behoren we met onze geloofsgemeenschap tot de Sint Ludgerusparochie. Tot deze parochie behoren de volgende geloofsgemeenschappen:

– Antonius van Padua/O.L. Vrouw van Goede Raad, Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht
– St. Rafaël, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
– HH. Nicolaas-Monica, Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
– St. Joseph, Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht
– St. Jacobus, St. Ludgerus en Salvator, Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht
– St. Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht

Per 15 juni 2015 is Ton Huitink benoemd tot pastoor van de Salvatorparochie, Martinusparochie en de Sint Ludgerusparochie, en tevens tot plebaan van de Catharinakathedraal. Het pastoresteam voor de Sint Ludgerusparochie bestaat momenteel verder uit pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld en priester-assistent Koos Smits.  De pastores worden op lokaal niveau ondersteund door pastoraatsgroepen. De parochie heeft een parochiebestuur dat alle materiële zaken van de parochie behartigt. Het parochiebestuur wordt bijgestaan door de locatieraden die ter plekke zorgen voor een goede gang van zaken.

Per 1 november 2017 worden de de Salvatorparochie, Martinusparochie en de Sint Ludgerusparochie in personele unie bestuurd door één bestuur met Ton Huitink als stadspastoor. In het bestuur van die personele unie zullen in ieder geval de volgende personen zitting hebben:
pastoor Ton Huitink
Louis van Daalen (vice-voorzitter)
Frans Joosten (secretaris)
Bas Janssen (penningmeester)
Riet Blom (lid)
Louis van Daalen, Frans Joosten en Riet Blom maken nu deel uit van de stuurgroep. We zoeken nog naar een bestuurslid voor gebouwen en voor communicatie. Daarnaast zal een commissie gebouwen worden ingericht die namens het bestuur een belangrijke rol speelt in de uitvoering van het gebouwenbeleid en het onderhoud van de gebouwen.

Het secretariaat van de Sint Ludgerusparochie was gevestigd bij de Nicolaas-Monicakerk, Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht, tel. 030-2441319, e-mail: secretariaat@sintludgerus.nl. Het nieuwe centrale secretariaat is vanaf 6 november 2017 gevestigd bij de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel 030-2546147. e-mailadres: secretariaat@katholiekutrecht.nl, en bemensd van maandag tot en met donderdag, 10-16 uur.  Er wordt gewerkt aan een nieuwe centrale website die begin december 2017 actief wordt.

Het actuele nieuws over de Sint Ludgerusparochie vindt u wekelijks in het bulletin Ludgerus Actueel en op de website van de parochie, www.sintludgerus.nl. Via de link kunt u het bulletin downloaden in PDF-formaat (circa 300 kB). Als u Ludgerus Actueel wekelijks per mail wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar secretariaat@sintludgerus.nl met vermelding “s.v.p. toezending LA”. De Sint Ludgerusparochie laat verder een aantal keren per jaar een kleurrijk magazine verschijnen. U kunt een exemplaar ervan meenemen uit onze kerk of de digitale versie ervan downloaden.