Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 637
18 november 2018
H. Albertus de Grote o.p.

Zondag 18 november
Vrijdag 16 november, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: Team Andreascommuniteit

Zondag 18 november, Feest H. Albertus Magnus o.p., 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing, dominicaan
Lector: Annemarie Reinders
Zang: Weerklank o.l.v. Berny Oude Kempers
Begeleiding: Berny Oude Kempers
Koster: Hans Beemer
Misdienaars: Nienke en Tchinosole

Na de viering verkoop eigengemaakte kerstkaarten Corrie van Eijk voor adventsactie

Volgende week
Vrijdag 23 november, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: Team Andreascommuniteit

Zondag 25 november, Christus Koning, 17.30 uur: Zondagavondzang met gezangen van André Gouzes, dominicaan
Voorgangers: Team Andreascommuniteit
Zang: Schola Dominicana o.l.v.Leny Beemer
Koster: Frans Middelham
Koffiezetten: Riet van Gent

Na afloop ontmoeting in kapel met drankje en nootjes

Voor uw agenda
Donderdag 15 november, 14.30 uur: Contactmiddag 50+ met spelletjes in refter
Donderdag 15 november, 19.30 uur: Dominicus Bijbelleerhuis met Henk Jongerius o.p.

Zaterdag 24 november, 9.30 uur: Open repetitie Schola Dominicana
Zaterdag 24 november, 20.15 uur: Concert kamerkoor Collegium Utrecht
Zondag 25 november, 15.00 uur: Lezing Requiems toen en nu met Frank de Munnik

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Wereldwake op vrijdagochtend
Behalve de Eerste Vrijdagviering is er elke vrijdagmorgen 10.00 uur in de kerk een Wereldwake. We zingen, bidden, luisteren naar teksten en muziek en zetten lichtjes in het midden van de kring op de wereldkaart, daar waar onze aandacht en zorg naar uit gaat. Iedereen kan erbij aansluiten!

Wijding van twee Dominicaner broeders zaterdag 17 november in Rotterdam

Logo Het Steiger, RotterdamTwee broeders Dominicanen zullen op zaterdag 17 november, 14.30 uur in de Dominicuskerk, Hang 18 te Rotterdam (Het Steiger) door Mgr. Hendriks, bisschop van Rotterdam, worden gewijd: Richard Steenvoorde tot priester en Stefan Mangnus tot diaken.
Van de broeders die deze eeuw zijn ingetreden is Richard Steenvoorde de eerste die de priesterwijding ontvangt. Hij kreeg afgelopen jaar in Oxford zijn diakenwijding. Stefan Mangnus deed in september zijn plechtige professie. Beide broeders maken deel uit van de nieuwe communiteit van de dominicanen in Rotterdam. Wie wil is uitgenodigd om de viering mee te maken. Wilt u voor onze broeders bidden?

Kerstkaarten van Corrie van Eijk weer te koop op 18 november en zondag 9 december
Jarenlang heeft Corrie van Eijk kerstkaarten gemaakt en verkocht als bijdrage aan de adventsacties van onze MOV. Corrie is inmiddels 93 jaar en ze doet het nog steeds. Achterin de kerk is een speciale tafel ingericht voor de verkoop. Zeer aanbevolen!

Zondag 25 november: Lezing Requiems vroeger en nu met Frank de Munnik
In het licht van de uitvoering van het Requiem van Schumann op zondag 2 december in onze Dominicuskerk, zal Frank de Munnik, docent cultuurhistorie aan de HKU Utrechts Conservatorium en muzieksamensteller voor NPO Radio 4 van o.a. Tussen Hemel en Aarde op zondagochtend, een voordracht houden met voorbeelden van Requiems vroeger en nu. Datum en tijd: Zondag 25 november 15.00 – 17.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om deel te nemen aan de Zondagavondzang om 17.30 uur.

Zondagavondzang 25 november 17.30 uur – Feest van Christus Koning
Met het feest van Christus Koning wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Deze zondag vieren we dat feest in de zogenaamde Zondagavondzang, een gezongen vespers, die we samen zingen met de Schola Dominicana. De Schola repeteert dit keer op zaterdag 24 november, 9.30 – 11.30 uur.
Iedereen die mee wil zingen is van harte welkom. De gezangen van de Franse Dominicaan André Gouzes zorgen in de vespers voor een heel eigen sfeer.
Na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting in de kapel met een drankje en nootjes.

Eerste Communie 2019
Graag nodigen wij de ouders van kiinferen uit groep 4 en 5 uit voor de viering van de Eerste Communie op zondag 19 mei 2019.

De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddag van 15.30-17 uur in de Dominicuskerk van 18 januari t/m 19 mei, met uitzondering van de schoolvakanties. Er wordt gewerkt met de methode ‘Brood voor onderweg’. Hierin worden de verhalen verteld over Mozes en het Joodse volk, over Pasen en over Jezus die leeft in de joodse traditie. Uiteraard wordt er ingegaan op de betekenis van de communie. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastores van de Ludgerusparochie en pastoraatsgroep. De ouders hebben een eigen rol wat betreft de vormgeving en uitvoering. Kinderen en ouders gaan namelijk samen op weg in dit traject. De eerste ouderavond is op donderdag 17 januari, 20.00 uur in de Dominicuskerk.
Officieel komt Kerstmis in het communietraject niet voor. We vinden het belangrijk en leuk om ook daaraan aandacht te besteden. Er is een bijeenkomst in de advent gepland in de pastorie van de Dominicuskerk op vrijdag 7 december, 15.30-17 uur.

Alle data op een rij:
De bijeenkomsten zijn vrijdagmiddag om 15.30-17 uur in de pastorie.
De bijeenkomst voor kerstmis is op vrijdag 7 december in de pastorie van de Dominicuskerk.

In 2019 beginnen we op vrijdagmiddag 18 januari, elke vrijdag tot en 19 mei.
De bijeenkomsten zijn niet in en vlak voor de vakanties.
De eerste ouderavond is donderdag 17 januari om 20.00 uur.

Als u uw kind wilt opgeven voor de eerste communie, kan dat telefonisch van 9.00-12.00 uur op 2935245 of per e-mail, secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Hier kunt u ook altijd met vragen terecht. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 30 november 2018.

ADVENT 2018
Er zijn weer voorbereidingsbijeenkomsten geweest voor mooie vieringen gedurende de Advent. Voor de zondagen is het thema ‘De toekomst verwacht ons’.
De goede toekomst, de redding waar wij naar uitzien ís er al! Alleen moeten wij leren deze te zien en vooral ook te leven.
In de advent gaan we een weg om daar bij te komen, een weg van leren zien, van verlangen, van omkeer en inkeer, van ontvangen en vooral ook van dankbaarheid. Daartoe steken we ook elke zondag meer licht aan op de adventskrans. God is met ons.
1e zondag van de advent: leren zien – Bid & Breakfast
2e zondag van de advent: inkeer en omkeer – Viering van Woord – Gebed – Zang
3e zondag van de advent: begin waar je bent – Viering van Woord – Gebed – Zang
4e zondag van de advent: durven ontvangen – Viering van Woord – Gebed – Zang

Ook door de week is het Advent. Op de woensdagavonden om 19.00 uur vieren we in oecumenisch verband in onze kapel de adventsvespers. Verstillende momenten van aandacht en verlangen. Thema daarin is ‘REDDING’ elke vespers met een eigen verhaal uit de bijbel over Gods redding: Oervloed, Noach, Mozes en Jona.
We beginnen na het feest van Christus Koning op woensdag 28 november.

Kerknet publiceert vertaling pauselijke brief over seksueel misbruik
Op 20 augustus verscheen een brief van paus Franciscus over seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk. In niet mis te verstane woorden neemt hij hiertegen stelling. Op de site van het Belgische Kerknet vindt u een Nederlandse vertaling van deze belangrijke en indringende brief.

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Jaarthema Huis van Dominicus: Weven
Voor het jaar 2018 is als thema gekozen ‘Weven’. Een programmaraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dominicusgeloofsgemeenschap, de Vrienden van de Dominicus en de Andreascommuniteit (Utrechtse lekendominicanen) gaat alle activiteiten onder dit thema verzamelen met de bedoeling op termijn alles als één geheel naar buiten brengen.
De Dominicusgeloofsgemeenschap begon met dit thema met ingang van de Veertigdagentijd onder de noemer: ‘Draden weven’. We weven samen een wandkleed door elke week parochianen uit te nodigen hun draad(je) eraan toe te voegen. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Tussentijds Magazine october 2018
Het octobernummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht zijn verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Wereldwake in beeld
Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld met toepasselijke teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.
Op de wereldkaart worden door de deelnemers lichtjes geplaatst op plekken, waar de aandacht specifiek naar uitgaat. Zeer aanbevolen om mee te doen.
Begin 2017 is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Nieuwsbrieven van de Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Daarnaast verscheen wekelijks tot eind mei 2018 voor de Sint Ludgerusparochie Ludgerus Actueel. Veel dank aan de redacteuren voor hun inzet!

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er na de viering/wake 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!