Missie, ontwikkeling en vrede

De M.O.V. houdt zich bezig met ontwikkelingsvraagstukken, geeft aandacht aan de inhoud van de Missie en organiseert activiteiten rond de Vredesweek, Solidaridad en Vastenactie. Eenmaal per twee jaar steunt deze groep één project in een ontwikkelingsland, waarvoor zij geld inzamelt. Ook begeleidt en steunt de groep twee priesterstudenten in ontwikkelingslanden, namelijk India en Sri Lanka.

Uw bijdrage aan de jaarlijkse collectes wordt zeer op prijs gesteld. Ook op andere momenten in het jaar kunt u uw bijdrage storten op girorekening NL 12 INGB 0 001726986 van het Missiefonds St. Dominicus, onder vermelding van het doel.

Op aparte pagina’s van deze site zal er meer informatie komen over onze projecten. In 2009 ondersteunden we een onderwijsproject in Nepal. Op 5 juli 2009 was er een actie voor de aanleg van een waterput in Burkina Faso in het kader van het project “Werken van Barmhartigheid” van zeven Utrechtse parochies. De Dominicusparochie belichtte die dag het thema “Dorstigen laven”.

In 2010 is het scholenproject Addis Negat in Ethiopië gestart. Op de aparte pagina vindt u hierover meer informatie.