Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 618
20 mei 2018
Hoogfeest van Pinksteren

Pinksteren
Zondag 20 mei, Pinksteren-Translatio van Dominicus, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pater Jozef Essing, dominicaan
Lector: Annemarie Reinders
Zang: Weerklank o.l.v. Berny Oude Kempers
Begeleiding: Berny Oude Kempers
Koster: Hans Beemer
Misdienaars: Beau en Nienke

Vieringen volgende week
Vrijdag 25 mei, 9.40 uur: Rozenkransgebed, voorganger: Joke van der Heijden
Vrijdag 25 mei, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: team Andreascommuniteit

Zondag 27 mei, H. Drie-eenheid, 17.30 uur: Zondagavondzang – gezongen vespers met gezangen van Anfré Gouzes o.p.
Voorgangers: leden Andreascommuniteit
Zang: Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer
Koster : Paul van Brakel

Om 16.00 uur open repetitie Schola Dominicana; na de viering om 18.30 uur: Samenzijn met drinken en eten.

Voor uw agenda
Zaterdag 19 mei, 18.30 uur: Vormselviering in de Catharinakathedraal

Donderdag 24 mei, 20.00 uur: Breed Liturgisch Overleg
Vrijdag 25 mei, 14.00 uur: Seniorenmiddag i.s.m. Albert Heijn
Zaterdag 26 mei, 20.00 uur: Concert door het Southwell Minster Choir met werken van Byrd, Bruckner,
Stanford, Gray en Pärt, Catharinakathedraal

Zondag 3 juni, 110.30 uur: Afscheidsviering Ton Huitink en Gerrit Jan Westerveld, Aloysiuskerk, A. vna Ostadelaan 4

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Zondag 20 mei Pinksterfeest met Eucharistie
Jubileumlogo Dominicanen
We vieren ook het feest van de Translatio (overplaatsing) van Dominicus naar zijn praalgraf in Bologna.
Op het Pinksterfeest ontsteken we vlammen van vuur aan de Paaskaars en staan we als gemeenschap midden in een ruimte van licht. Maar we vieren ook een dominicaans feest. We gedenken namelijk dat acht eeuwen geleden op 24 mei de stoffelijke resten van Dominicus na zijn heiligverklaring zijn overgebracht naar een prachtig praalgraf in de Dominicanenkerk in Bologna.

Pinkstercollecte Week Nederlandse Missionaris (WNM) 20 mei
Iedere dag opnieuw gaan Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan met onrecht en armoede. Zij zetten zich vol overgave in voor kwetsbare mensen en geloven in hun kracht om de situatie voor zichzelf en hun gemeenschap te verbeteren. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.
Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Ieder mens telt mee. Pater Bert Hagendoorn o.f.m. missionaris in Indonesië en missionair werker Inge Kuiphuis in Guatemala werken vanuit dat vertrouwen in de ander. Dat doen zij bijvoorbeeld in hun contact met jongeren of landarbeiders en in de dagelijkse strijd. Franciscaan pater Bert Hagendoorn (1942), is missionaris in Indonesië. Hij maakt zich in Papoea sterk voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus. Inge Kuiphuis (1986) werkt alweer een paar jaar met arme en uitgebuite groepen in Guatemala. Zij zet zich in voor de rechten van boeren en koffieplukkers die vaak te laat of helemaal niet uitbetaald worden. De mensen delen hun verhalen met Inge en zijn blij dat ze niet vergeten worden.
Mede dankzij uw financiële ondersteuning in voorgaande jaren kon WNM bijdrage in de hoge ziektekosten en de kosten van een welverdiend verlof van missionarissen en missionair werkers om even op verhaal te komen. Uw steun maakt écht het verschil zoals blijkt uit de vele bedankjes die WNM het afgelopen jaar uit alle hoeken van de wereld mochten ontvangen. Vandaag houden we in onze kerk daarom de jaarlijkse deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
MOV St Dominicus

Vrijdag 25 mei seniorenborrel voor de wijk
Vrijdagmiddag 25 mei organiseren wij met de AH een seniorenborrel in de ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk. De bedoeling is dat jong en oud elkaar ontmoeten. De AH heeft hiervoor speciaal een aantal jonge werknemers uit de winkel gevraagd te helpen. Er is ook weer muziek en natuurlijk allerlei heerlijkheden. Komt allen en neem gerust iemand mee.

Gevraagd: Mensen met groene vingers
Groen buiten bij ingang pastorie aan Palestrinastraat, mei 2018De Dominicuskerk is mooi gelegen midden in de wijk met heel veel groen, soms teveel. Daarom zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden te helpen om de buitentuin een fraai aanzicht te geven. Er is veel snoeiwerk aan heggen en struiken nodig. Voelt u hier iets voor neem dan contact op met secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. Ook kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur langskomen bij de pastorie, Palestrinastraat 1, telefoon 030-2935245. De koffie staat altijd klaar.

Bericht van het bestuur van de drie Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht
Het bestuur van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht heeft het besluit van de aartsbisschop bekendgemaakt, dat pastoor Ton Huitink per 1 mei vertrekt uit Utrecht en is aangesteld als pastoor van de drie grote samenwerkende parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel in het vicariaat Deventer, waarvan de basiliek van Zwolle het eucharistisch centrum is. Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende Utrechtse parochies. Omdat hij nog een maand tevens pastoor zal blijven van de parochies waar pastoor Huitink naar toe zal gaan, zal hij in de maand juni met zijn pastorale werkzaamheden in Utrecht beginnen. Pastoor Boogers is 59 jaar. Hij zal gaan wonen in de pastorie naast de Aloysiuskerk. Het afscheid van pastoor Huitink zal plaatsvinden op 3 juni, Sacramentsdag, in de Aloysiuskerk, 10.30 uur. Tegelijkertijd zal dan ook het afscheid zijn van pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld, die op eigen verzoek met vervroegd pensioen gaat. U wordt daarvoor allen van harte uitgenodigd. De installatieviering van onze nieuwe pastoor, Hans Boogers, zal plaatsvinden op vrijdagavond 29 juni in de Catharinakathedraal.

Bericht van de drie samenwerkende parochies Utrecht
Pastor G.J. (Gerrit Jan) Westerveld heeft ons laten weten dat hij gebruik wenst te maken van zijn levensloopregeling en van een vervroegd pensioen wil gaan genieten, hetgeen zijn gezondheid zeker ten goede zal komen. Het bestuur heeft zijn verzoek gehonoreerd en heeft er begrip voor dat hij nu de tijd neemt om het wat rustiger aan te kunnen doen.
Officieel zal Gerrit Jan per 1 juni zijn werkzaamheden als pastoraal werker van onze parochie neerleggen. Omdat hij nog een aantal verlofdagen te goed had, is in onderling overleg zondag 15 april zijn laatste werkdag geweest.

Bestuur Personele Unie van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht

Dominicus Leesgroep
Op dinsdag 6 maart zijn we gestart met het nieuwste boek van Erik Borgma, Zielen winnen – op zoek naar kerk buiten de begaande paden (Baarn: Adveniat, 2017).
Iedereen, die mee wil doen kan nog aansluiten en is op de eerste dinsdag van de maand, dus op dinsdag 5 junivan harte welkom. Je kunt je opgeven per email: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch door de week ’s morgens tussen 9.00 – 12.00 uur bij een van onze gastheren/gastdames op de pastorie, 030-2935245.
Na 1 mei volgen nog bijeenkomsten op 5 juni en 3 juli. Augustus slaan we over, maar de eerste dinsdag van september pakken we de draad weer op. Voor meer informatie kunt u terecht bij Leny Beemer, lenybeemer@kpnmail.nl.

Zondag 24 juni 10.00 uur extra eucharistieviering bij toetreden Maarten Roos tot R.K. Kerk
Velen van ons kennen inmiddels Maarten Roos (en zijn verloofde Maribel), die sinds een aantal jaren bij onze Dominicuskerk betrokken is geraakt. Maarten speelt af en toe bij een viering orgel en begeleidt dan de samenzang en de voorzang van een cantor. Gedurende die jaren is bij Maarten het verlangen gegroeid toe te treden tot de katholieke kerk. Onder begeleiding van de dominicaan Gerard Braks is hij tot het besluit gekomen die stap te maken. Dat wil hij doen in onze Dominicuskerk temidden van onze geloofsgemeenschap. Inmiddels heeft de bisschop officieel toestemming gegeven daartoe en pater Gerard Braks zal op 24 juni erin voorgaan.
Om de viering op te luisteren willen we een ad hoc-koor samenstellen. We nodigen alle koorzangers, die bij de Dominicuskerk zijn betrokken, van harte uit mee te komen zingen in deze viering. Leny Beemer zal dirigeren en Nol van Beek zal de zang begeleiden.
Repetities: zaterdag 23 juni, 9.30 uur en zondag 24 juni 9.00 uur (voorafgaand aan viering). Geef je op: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030-2935245 (door de week ’s morgens).

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Jaarthema Huis van Dominicus: Weven
Voor het jaar 2018 is als thema gekozen ‘Weven’. Een programmaraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dominicusgeloofsgemeenschap, de Vrienden van de Dominicus en de Andreascommuniteit (Utrechtse lekendominicanen) gaat alle activiteiten onder dit thema verzamelen met de bedoeling op termijn alles als één geheel naar buiten brengen.
De Dominicusgeloofsgemeenschap begon met dit thema met ingang van de Veertigdagentijd onder de noemer: ‘Draden weven’. We weven samen een wandkleed door elke week parochianen uit te nodigen hun draad(je) eraan toe te voegen. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Pelgrimstocht jonge dominicanen doet Utrecht aan op 15 augustus
Zes jonge Dominicanen (novicen) gaan verhuizen naar Rotterdam om daar een nieuwe communiteit te vormen, geroepen als Dominicaanse predikers midden in een grote stad. Ze trekken te voet van Nijmegen naar Rotterdam en doen dan onze Dominicuskerk in Utrecht aan op woensdag 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming. Utrecht is de eerste plaats in Nederland waar in de 13e eeuw dominicanen zich vestigden. Een historische plek dus.
Wij als geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk Utrecht gaan ze warm verwelkomen. Het idee is, om in de namiddag een maaltijd te verzorgen. Daarvóór zal er een viering zijn (vespers of eucharistie) en voor zo’n acht personen zoeken we een slaapplaats. Ook zou het leuk zijn, als wandelaars uit onze gemeenschap een stukje met ze meetrekken, hetzij aansluitend op hun tocht van Wijk bij Duurstede naar Utrecht de 15e, hetzij de volgende ochtend, 16 augustus, op hun tocht van Utrecht naar Gouda.
Een oproep aan alle Dominicus parochianen:
1. Wie heeft voor de nacht van 15/16 augustus een slaapplaats voor een of twee pelgrimgangers?
2. Wie wil meehelpen aan de ontvangst met een maaltijd?
3. Wie komt meezingen in een schola om de viering op te luisteren?
4. Wie wil een stukje meelopen op deze pelgrimage, hetzij de 15e op de route van Wijk bij Duurstede naar Utrecht of de 16e ’s morgens op de route van Utrecht naar Gouda
Aanmelden voor een en/of ander kan per email: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl (graag met CC aan lenybeemer@kpnmail.nl, of telefonisch bij Leny Beemer 06-83224748.

Pastorale Visie Katholiek Utrecht: BLIJF BIJ ONS HEER
Woensdagavond 14 maart werd de pastorale visie (PDF, 820 kB) voor katholiek Utrecht in de Rafaëlkerk gepresenteerd en besproken. Er was een delegatie van onze Dominicusgemeenschap aanwezig. Een zichtexemplaar van het visiestuk (boekje) ligt in de gastenkamer. Deze niet meenemen dus! De tekst is ook te vinden op de nieuwe website www.katholiekutrecht.nl, en zie ook het Tussentijds Magazine van maart 2018.

Tussentijds Magazine Pinksteren 2018 verkrijgbaar
Het meinummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht is verschenen. U kunt de nieuwe aflevering van Tussentijds ook via deze link online bekijken. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Wereldwake in beeld
Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld met toepasselijke teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.
Op de wereldkaart worden door de deelnemers lichtjes geplaatst op plekken, waar de aandacht specifiek naar uitgaat. Zeer aanbevolen om mee te doen.
Begin 2017 is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Nieuwsbrieven van de Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden. Daarnaast verschijnt wekelijks voor de Sint Ludgerusparochie Ludgerus Actueel.

Verder is er sinds kort de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.