Wandelen naar de Stille Omgang

Prent Stille OmgangOp zaterdag 18 maart organiseert de Dominicuskerk, voor de achttiende keer, een pelgrimswandeling via het landelijk gebied van de provincie Utrecht en Noord-Holland naar Amsterdam voor de jaarlijkse Stille Omgang. We verzamelen vanaf 8.00 uur en vertrekken om 8.30 uur vanaf de Dominicuskerk aan de Händelstraat. U kunt eventueel ook onderweg aansluiten mocht u de route te lang vinden! We verwachten rond 21.30 uur bij de Krijtbergkerk aan de Singel in Amsterdam aan te komen. We hebben er dan ongeveer 45 kilometer op zitten. De deelnamekosten zijn € 45,- per persoon, inclusief avondmaaltijd en busvervoer terug naar Utrecht. Het maximum aantal deelnemers is 35. Opgave, eventueel ook over onderweg aansluiten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 maart bij André Dorrestein, tel. 030–6372339 of via e-mail: anco55@hotmail.nl. Deelnamekosten graag vooraf overmaken op rek.nr. NL31 INGB 0001 4650 35 t.n.v. A Dorrestein, Houten. In de laatste week voorafgaande aan de Stille Omgang krijgt u nog nadere informatie.

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Wandelen naar de Stille Omgang

Wijsheid en inzicht

Miniatuur met Thomas van Aquino - hs. Troyes, BM, 499, f. 1 - Summa Theologiae, begin 14e eeuwOnder de dominicanen is de grootste theoloog zonder twijfel nog altijd Thomas van Aquino (1225-1274). Sinds 1969 valt zijn feestdag op 28 januari, de dag dat zijn relieken in 1369 naar Toulouse werden overgebracht. Thomas schreef in zijn uiterst productieve leven zo’n zeven miljoen woorden, van de machtige delen van zijn Summa theologiae tot compacte gebeden en liedteksten. Op zondag 29 januari om 10.00 uur laat zr. Baptiste Tuin o.p. ongetwijfeld licht op hem schijnen tijdens de viering van woord en gebed in onze kerk. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Wijsheid en inzicht

Bidden om eenheid onder de christenen

Poster Week van Gebed 2017 - bron: Raad van KerkenDit jaar wordt het begin van de Reformatie grootscheeps herdacht. Vijfhonderd jaar geleden begon een beweging tot kerkhervorming die de ene middeleeuwse kerk, en met haar Europa ingrijpend veranderde en verdeelde. Al vele jaren leeft de oecumenische beweging, nu eens wat zwakker, dan weer sterker om aan hernieuwde eenheid te werken. Dit jaar luidt het motto van de Week van Gebed voor de Eenheid der christenen Jouw hand mijn glimlach, in Nederland zoals al vele jaren ondersteund door de Raad van Kerken. Vanwege het Lutherjaar reiken in 2017 de Duitse kerken liederen, teksten en gebeden voor de vieringen in de gebedsweek van 15 tot en met 22 januari. Op zondag 22 januari viert onze geloofsgemeenschap mee in een oecumenische viering om 10.00 uur in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200; onze kerk is die zondag gesloten.

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Bidden om eenheid onder de christenen

Op de bres voor de kerken

Logo KerkbalansOok dit jaar houden de samenwerkende kerken in Nederland weer de actie Kerkbalans, de oproep om na te denken over uw financiële bijdrage aan uw kerk. De kerken zijn in grote mate afhankelijk van individuele bijdragen. De start van Kerkbalans is dit jaar wordt dit jaar letterlijk ingeluid met een poging door kinderen om  het wereldrecord klokluiden te verbeteren. U kunt dit meemaken in en bij de Utrechtse Domkerk op zaterdag 21 januari vanaf 12.00 uur. Uw gaven voor de Dominicuskerk kunt u overmaken op rekening nr. NL 91 INGB 0000 578054 ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus te Utrecht. Uiteraard kunt u ook bij vieringen bijdragen aan de collectes.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws | Comments Off on Op de bres voor de kerken

Dominicusleerhuis rond het evangelie van Mattheüs

Foto Henk Jongerius o.p. - foto Klooster HuissenNa de enthousiaste reacties op de bijbelstudiedag van 5 november met pater Henk Jongerius o.p. lag het voor de hand om met hem aan een vervolg te beginnen. Dit jaar lezen we in de vieringen uit het evangelie volgens Mattheüs, dus was het logisch om dit als leidraad te nemen. Er komen vier bijeenkomsten op donderdagavonden in de refter, steeds van 19.30-21.30 uur, te beginnen op 19 januari, met vervolgen op 23 februari, 23 maart en 20 april. Voor wie dat wil is er bij een minimum van tien deelnemers op 20-21 mei een afsluitend weekend in het dominicanenklooster te Huissen. Het leerhuis is open voor alle belangstellenden in de vier Utrechtse parochies. Per avond wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. De aanmelding is inmiddels gesloten, er zijn vijftien deelnemers.

Posted in Dominicanen, Leren, Nieuws | Comments Off on Dominicusleerhuis rond het evangelie van Mattheüs

Achthonderd jaar dominicaanse verkondiging

Paus Honorius III geeft de regel aan Dominicus en zegent hem en zijn metgezellen - Jacobus de Voragine, Legenda aurea - Huntington Library, San Marino, CA, hs. HM 3027, f. 91v - afbeelding Bancroft Library, University of California at Berkeley, CAHet is in 2017 800 jaar geleden, dat paus Honorius III de officiële bul uitreikte voor de stichting van de Orde van de Predikers. Dit wordt wereldwijd door alle takken van de Dominicaner Orde gevierd in januari 2017, waarmee ook het jubileumjaar 2016-2017 wordt afgesloten. Als dominicaanse geloofsgemeenschap sluiten we ons natuurlijk aan bij dit feest. We vieren dit op zondag 8 januari met een eucharistieviering. Pater Jozef Essing o.p. zal hierin voorgaan. Zijn overweging en voorbeden kunt u op onze site nalezen. Na afloop van de viering is in de refter de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie extra feestelijk. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Achthonderd jaar dominicaanse verkondiging

Volop leven in en rond de Dominicuskerk!

Naast de vieringen op zondag om 10.00 uur is er in de Dominicuskerk sinds vorig  jaar wekelijks een wereldwake, vanaf 13 januari voortaan op vrijdagochtend om 10.00 uur. Maandelijks komt de Dominicusleesgroep bijeen op dinsdagavond. Op donderdagavonden repeteert ons koor Weerklank. Deze maand beginnen er weer de nodige nieuwe activiteiten, veelal vanuit de stichting Vrienden van de Dominicus. U vindt ze kort samengevat in onze activiteitenagenda. Een echt dominicaanse activiteit is het leerhuis rond het evangelie van Mattheüs met Henk Jongerius o.p. op vier donderdagen vanaf 19 januari, met eventueel een afsluitend kloosterweekend in Huissen op 20 en 21 mei. Ook komen er acht zaterdagen van de collegereeks Geloven in de (post)moderne samenleving, een initiatief van De Zinnen. Kortom, kijk wat er van uw gading bij is en meld u aan!

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Leren, Nieuws | Comments Off on Volop leven in en rond de Dominicuskerk!

Op de drempel van het nieuwe jaar

Wat het nieuwe jaar ons precies gaat brengen, weet niemand, maar we blijven uitzien naar licht en toekomst voor iedereen op aarde. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u graag een Zalig Nieuwjaar! De eerste viering in het nieuwe jaar is een viering van woord en gebed op Nieuwjaarsdag in de dagkapel. Sinds enkele jaren wordt op 1 januari het feest van Maria Moeder van God gevierd, en ons gebed wordt speciaal gevraagd voor vrede wereldwijd. Op 8 januari houden we na de viering, een bijzondere viering rond de stichting van de orde van de dominicanen 800 jaar geleden, een nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van de pastorie.

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Op de drempel van het nieuwe jaar

Kerst, het cadeau van God

Kunnen we het feest van Kerstmis nog met nieuwe ogen zien? Willen we nog wel kijken naar de kern van het Kerstfeest, de komst van Jezus Christus in de wereld, hulpeloos als een pasgeboren kind, ternauwernood welkom… God geeft zichzelf aan ons mensen, om net zo kwetsbaar te worden als mensen, met en bij hen het leven te delen. Jezus Christus is het cadeau van God aan onze wereld, om licht te brengen waar het duister is, om mee te dragen wat we zelf niet alleen kunnen dragen. Dat het zo een feest mag worden van ontvangen en delen! In die geest wensen we u graag een Zalig Kerstfeest toe.

Posted in Samenleving, Wereld | Comments Off on Kerst, het cadeau van God

Gezinskerstviering 2016

Flyer gezinskerstviering 2016Ook dit jaar houden we weer de traditionele gezinskerstviering op zaterdag 24 december om 19.00 uur. Dit jaar kijken we speciaal naar de herders, de eersten die het goede nieuws van Kerstmis te horen krijgen. Als je wilt meezingen in het koor, kom dan alvast om 18.00 uur. Kinderen mogen verkleed als herder, schaap of engel komen!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Vieringen | Comments Off on Gezinskerstviering 2016